Haastavien kohteiden erikoissiivoukset   ammattitaidolla ja luottamuksella 

Asuntosiivous ja desinfiointi pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla 

Erikoissiivousta vaativien kohteiden puhdistus

TAF-Clean on eri­kois­tunut eri­tyistä puh­dis­tusta vaa­tiviin koh­teisiin. Pal­ve­lemme jul­kista sek­toria ja yri­tyksiä esi­mer­kiksi hää­tö­asun­tojen sii­vouk­sessa, vuokra-asun­tojen rai­vauk­sessa, hajun pois­tossa, kal­ma­sii­vouk­sessa ja desin­fioin­nissa Hel­sin­gissä, Espoossa, Kau­niai­sissa ja Van­taalla sekä tar­vit­taessa myös muualla Uudel­la­maalla. Meille mikään kohde ei ole liian sot­kuinen tai likainen, ja kou­lu­tuksen saaneet, kokeneet ammat­ti­lai­semme toteut­tavat eri­kois­sii­voukset haas­ta­viinkin koh­teisiin nopeasti ja tehokkaasti. 

Vuokra-asunnon raivaus ja häätöasunnon siivous

Toi­sinaan vuo­kra­lainen voi syystä tai toi­sesta jättää jäl­keensä mel­koisen sotkun. Asun­nossa saattaa olla vas­tassa esi­mer­kiksi huo­mattava määrä irtai­mistoa, haju­haittoja, jät­teitä ja erit­teitä, minkä vuoksi kohteen sii­voukseen tar­vitaan ammat­ti­laisen apua ja osaa­mista. TAF-Clean tarjoaa eri­kois­sii­vous­pal­ve­luita desin­fiointia, rai­vausta ja hajun­poistoa vaa­tiviin koh­teisiin. Teet­tä­mällä asun­to­sii­vouksen ja desin­fioinnin ajoissa vältyt par­haassa tapauk­sessa mit­ta­valta remontilta. 

Kalmasiivous

Kal­ma­sii­vouk­sessa sii­votaan ja puh­dis­tetaan asunto, jossa on meneh­tynyt asukas. Sii­vouksen laajuus riippuu aina vahingon laa­juu­desta, ja siitä kuinka nopeasti asuntoa päästään sii­voamaan. TAF-Clean huo­lehtii vahin­goit­tuneen irtaimen ja mate­ri­aalin hävit­tä­mi­sestä sekä kohteen hajun­pois­tosta. Ammat­ti­lai­semme puh­dis­tavat kalma-asunnon asu­mis­kuntoon nopeasti ja hienotunteisesti. 

Hajunpoisto

TAF-Clean on eri­kois­tunut eri­tyistä puh­dis­tusta vaa­tiviin koh­teisiin. Pal­ve­lemme jul­kista sek­toria ja yri­tyksiä esi­mer­kiksi hää­tö­asun­tojen sii­vouk­sessa, vuokra-asun­tojen rai­vauk­sessa, hajun pois­tossa, kal­ma­sii­vouk­sessa ja desin­fioin­nissa Hel­sin­gissä, Espoossa, Kau­niai­sissa ja Van­taalla sekä tar­vit­taessa myös muualla Uudel­la­maalla. Meille mikään kohde ei ole liian sot­kuinen tai likainen, ja kou­lu­tuksen saaneet, kokeneet ammat­ti­lai­semme toteut­tavat eri­kois­sii­voukset haas­ta­viinkin koh­teisiin nopeasti ja tehokkaasti. 

Vuokra-asunnon raivaus ja häätöasunnon siivous

Säännöllisellä desinfioinnilla pyritään minimoimaan tartuntatautien leviämistä

Desin­fioin­nilla voidaan mini­moida mik­robien siir­ty­minen ihmi­sestä toiseen eri­laisten yhteis­käy­tössä olevien kos­ke­tus­pin­tojen, kuten oven­kah­vojen kautta. Sään­nöl­li­sellä desin­fioi­valla sii­vouk­sella voidaan tehostaa nor­maalia yllä­pi­to­sii­vousta esi­mer­kiksi epi­de­mioiden aikana ja pyrkiä tällä tavoin ennal­taeh­käi­semään pisa­ra­tar­tuntana tart­tuvien tautien leviä­minen pinnoilta. 

Kertaluontoinen desinfiointi soveltuu vahinkokohteiden puhdistukseen

Ker­ta­luon­toinen desin­fiointi on tehokas tapa puh­distaa pinnat esi­mer­kiksi vahin­ko­koh­teessa. Pin­tojen, irtainten ja vau­rio­alueiden desin­fiointi soveltuu muun muassa home­vaurio-, vie­mä­ri­va­hinko- ja savu­va­hin­ko­koh­teisiin. Desin­fiointi tehdään myös kal­ma­sii­vousten yhtey­dessä sekä eri­kois­sii­vousta vaa­tivien asun­tojen wc- ja kyl­py­huo­ne­ti­loihin sekä muihin koh­teisiin, jotka vaa­tivat järeämpää puhdistusta. 

Pyydä TAF-Cleanin ammattilaiset paikalle, kun normaali siivous ei enää riitä

Ota yhteyttä ja kerro erikoissiivouskohteestasi