Helppo ja luotettava tapa huolehtia rakennustyömaan puhtaanapidosta

Rakennussiivous pääkaupunkiseudulla

Työmaapöly ja rakennusjäte hallintaan

Raken­nus­siivous on tur­val­lisen ja sujuvan raken­ta­misen sekä puhtaan ja ter­veel­lisen lop­pu­tu­loksen edel­ly­tyksiä. TAF-Clean on raken­nus­sii­vouksen kokenut ammat­ti­lainen. Pal­ve­lemme raken­nus­liik­keitä korjaus- ja uudis­ra­ken­nus­koh­teiden yllä­pi­to­sii­vouk­sessa ja lop­pusii­vouk­sessa pää­kau­pun­ki­seu­dulla ja muualla Uudellamaalla. 

Rakennusaikaisella siivouksella huolehditaan hengitysilman puhtaudesta

Raken­nus­työmaan puh­taa­na­pi­dosta huo­leh­ditaan niin pur­ku­töiden ja raken­ta­misen aikana kuin kohteen val­mis­tut­tuakin. Työmaa-aikaisen raken­nus­sii­vouksen tavoit­teena on puh­distaa raken­ta­mi­sesta syn­tyvät epä­puh­taudet sekä ennal­taeh­käistä osas­toin­ti­me­ne­telmän ja imu­roinnin avulla raken­ta­misen aikana syn­tyvän pölyn aiheut­tamat haitat koh­teessa työs­ken­te­le­ville sekä sen lop­pu­käyt­tä­jille. Me TAF-Clea­nilla autamme yllä­pi­tämään työ­maalla tilaajan kanssa yhdessä sovitun siisteystason. 

Rakennustyömaan puhtaanapito on edellytys sujuvalle työnteolle

Hie­no­ja­koisen pölyn lisäksi raken­nusai­kainen siivous on edel­lytys myös suju­valle työn­teolle. Kun lat­tia­pinnat sii­votaan tasaisin väliajoin ja pidetään vapaina, on työ­maalla viih­tyi­sämpää ja tur­val­li­sempaa työs­ken­nellä. Työ­vai­heesta toiseen siir­ty­minen sujuu nopeammin ja vai­vat­to­mammin, kun työmaan esteet­tö­myy­destä huo­leh­ditaan säännöllisesti. 

Loppusiivouksella varmistetaan puhtaat tilat ennen kohteen luovutusta

Raken­nus­töiden pää­tyttyä koh­teessa tehdään perus­teel­linen lop­pusiivous. Raken­nus­työmaan lop­pusii­vouk­sessa pois­tetaan raken­nusai­kaiset suo­jaukset ja puh­dis­tetaan pin­noille ker­tynyt pöly sekä lika niin, että koh­teessa voidaan toteuttaa kiin­teis­tö­tek­niikan lop­pukoe ja lopuksi luo­vuttaa kohde. Mitä paremmin pölyn­hal­linta purku- ja raken­nus­töiden aikana on sujunut, sitä nopeampaa ja vai­vat­to­mampaa lop­pusii­vouksen teke­minen on. Huo­lel­lisen lop­pusii­vouksen jälkeen asiakkaat saavat käyt­töönsä puhtaat ja tur­val­liset tilat, joissa on raikas sisäilma. 

Happopesu poistaa rakentamisen aikana syntyneet maaliroiskeet ja lian

Raken­nus­työ­mailla syntyy pölyn ja lian lisäksi myös eri­laisia maa­li­jäämiä ja muita epä­puh­tauksia, joiden sii­voa­miseen tar­vitaan ammat­ti­tason puh­dis­tusta. Kor­jaus­ra­ken­nus­koh­teissa voidaan tarvita järeämpiä keinoja pint­tyneen lian, kuten ruosteen sekä tasoitteen poistoon. TAF-Cleanin hap­popesu tarjoaa tehokkaan rat­kaisun kivi­pin­tojen puh­dis­tukseen niin raken­nus­työ­mailla kuin muis­sakin kohteissa. 

Pyydä TAF-Cleanin ammattilaiset paikalle, kun normaali siivous ei enää riitä

Ota yhteyttä ja kerro erikoissiivouskohteestasi