Otsonointi on tehokas menetelmä kiinteistön ja irtaimiston hajunpoistoon

Otsonointi ja hajunpoisto pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla

Pinttyneen hajun poistaminen otsonoimalla

Otso­nointi on hajun poistoon tar­koi­tettu mene­telmä, jossa eri­laisia pint­ty­neitä hajuja pois­tetaan kiin­teistön pin­noilta sekä irtai­mis­tosta hapet­ta­malla. Ammat­ti­laisten oikein toteut­tamana otso­nointi on erittäin tehokas ja tur­val­linen keino hajun­poistoon. Suurina pitoi­suuksina otso­noin­nilla voidaan poistaa kiin­teis­töistä myös eri­laisia bak­tee­reita ja home­kas­vustoja. TAF-Clean toteuttaa otso­noinnit asuin­huo­neis­toihin ja muihin kiin­teis­töihin Hel­sin­gissä, Espoossa, Kau­niai­sissa ja Van­taalla sekä tar­vit­taessa myös muualla Uudellamaalla. 

Hajunpoisto monenlaisiin kohteisiin

Otso­nointi soveltuu monen­laisten haju­hait­tojen pois­ta­miseen. Sen avulla voimme poistaa tehok­kaasti esi­mer­kiksi vie­mä­ristä, tupa­koin­nista, kos­teus­vau­rioista, erit­teistä tai lem­mi­keistä aiheu­tu­neita pint­ty­nei­täkin hajuja. Tyy­pil­lisiä koh­teita ovat myös esi­mer­kiksi asuk­kaiden jäl­jiltä erittäin huonoon kuntoon jätetyt vuokra-asunnot sekä kal­ma­kohteet. Hajun­poiston lisäksi täl­laiset kohteet vaa­tivat yleensä myös muuta eri­kois­sii­vousta, kuten desinfiointia. 

Tupakanhajun poistaminen

Asun­nossa sisällä tupa­koi­minen näkyy sekä pin­tojen vär­jään­ty­misenä että haju­hait­toina. Otso­nointi on äärim­mäisen tehokas keino tupa­kan­hajun poistoon. TAF-Clean poistaa tupa­kan­hajun ammat­ti­tai­toi­sesti kai­ken­lai­sista koh­teista eri­laiset pin­ta­ma­te­ri­aalit huo­mioiden. Otso­noinnin avulla tupa­kanhaju saadaan pois­tettua myös asun­noista, joissa on tupa­koitu useita vuosia. Tupa­kan­hajun poiston lisäksi asun­nossa voidaan joutua pesemään ja maa­laamaan pintoja. 

Onko otsonointi turvallista?

Ammat­ti­tai­toi­sesti toteu­tettuna, lyhy­tai­kainen otso­nointi on tur­val­linen tapa vahin­ko­koh­teiden hajun­poistoon. TAF-Cleanin hajun­poistoon kou­lu­tetut ammat­ti­laiset toteut­tavat otso­noinnin tur­val­li­sesti, eri­laiset mate­ri­aalit, riit­tävän ilman­vaihdon ja oikean käyt­töajan huo­mioon ottaen. Hajun poiston aikana ja toi­men­piteen jäl­keisenä varoaikana otso­noi­ta­vassa koh­teessa ei oleskella. 

Mihin otsonointi soveltuu?

 • Tupa­kan­hajun poistoon
 • Lem­mik­ki­kotien hajunpoistoon
 • Eläinten ja ihmisten erit­teiden aiheut­tamien hajujen poistoon
 • Viemäri- ja savu­va­hin­ko­koh­teiden hajunpoistoon
 • Kalma-asunnon hajun­poistoon
 • Ruuista aiheu­tuneen hajun poistoon
 • Sisäil­ma­vau­rioi­tu­neiden koh­teiden hajunpoistoon
 • Home­koh­teiden hajunpoistoon
 • Kiin­teistön pin­tojen hajunpoistoon
 • Irtai­miston ja teks­tiilien hajunpoistoon
 • Raken­teisiin pint­tyneen hajun poistoon
 • Kosteus- ja home­vaurion vuoksi pilaan­tu­neiden mate­ri­aalien puh­distamiseen
 • Kemial­listen hajujen poistoon

TAF-Clean tarjoaa tehokkaan ja turvallisen menetelmän pinttyneiden hajujen poistoon

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!