TAF-Clean Oy

Erikoistunut vaativiin siivouskohteisiin

Erikoissiivous ja rakennussiivous Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja muu Uusimaa 

TAF-Clean Oy on haas­tavien sii­vous­koh­teiden puh­dis­tukseen eri­kois­tunut yritys. Pal­ve­lemme yri­tyksiä ja kiin­teistön omis­tajia eri­kois­sii­vouk­sissa ja raken­nus­sii­vouk­sissa pää­kau­pun­ki­seu­dulla sekä muualla Uudel­la­maalla. Hen­ki­lös­töl­lämme ja työn­joh­dol­lamme on yli 20 vuoden kokemus raken­nus­työ­maiden, asuin­kiin­teis­töjen ja jul­kisten tilojen puh­taa­na­pi­dosta.

TAF-Clean palvelee, kun normaalisiivous ei riitä

TAF-Cleanin sii­vous­pal­velun avulla voit pelastaa vahin­goit­tuneet pinnat ilman kal­liita kor­jaus­kus­tan­nuksia. Ota siis roh­keasti yhteyttä, niin mie­titään yhdessä tar­pei­siinne paras rat­kaisu.

Peruspesu ja vahaus

Asuntosiivoukset ja desinfioinnit

Happopesu

Miksi TAF-Clean?

Tehokas

Sii­voamme eri­tyistä huo­lel­li­suutta vaa­tivat sii­vous­kohteet tot­tu­neesti, emmekä hät­kähdä pie­nistä. Tehok­kaiden sii­vous­me­ne­telmien ja -väli-neiden ansiosta voimme tarjota kus­tan­nus­te­hokkaan vaih­toehdon kal-liille sanee­rauk­sille.

Asiantunteva

Toteu­tamme eri­kois­sii­voukset yksi­löl­li­sesti kohteen vaa­ti­mukset, ku-ten val­lit­sevat olo­suhteet ja kohteen mate­ri­aalit huo­mioiden. Erikois-sii­vouk­sista vas­taavat aina siihen kou­lu­tuksen saaneet kokeneet am-mat­ti­laiset.

Turvallinen

Haas­tavat kohteet vaa­tivat perus­teel­lista puh­dis­tusta. Kohteen ja työn-teki­jöi­demme huo­lel­linen suo­jaa­minen on meille arki­päivää. Pidämme huolta sekä työn­te­ki­jöi­demme että tilaa­jiemme tur­val­li­suu­desta sii-vouksen aikana ja sen jälkeen.