Kalmasiivouksessa asunto puhdistetaan niin, että kohteessa voidaan aloittaa remontti ja omaiset pääsevät huoneistoon

Kalmasiivoukset ammattitaidolla pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla

Tehokas kalmasiivous asiantuntevasti

Kal­ma­siivous tehdään kalma-asuntoon, eli asuntoon, johon asukas on kuollut. Meneh­ty­misen seu­rauksena asunnon pin­toihin, irtai­mistoon sekä raken­teisiin on saat­tanut syntyä vahinkoja, jotka vaa­tivat eri­kois­sii­vousta, kuten mate­ri­aalien ja irtainten hävit­tä­mistä, desin­fiointia ja hajunpoistoa. 

Kalmasiivoukset Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa sekä muu Uusimaa

TAF-Cleanin kal­ma­sii­vouksiin eri­kois­tuneet ammat­ti­laiset sii­voavat kuo­li­na­sunnot koke­neesti ja tah­dik­kaasti tilanteen ja olo­suhteet huo­mioon ottaen. Pal­ve­lemme kal­ma­sii­vouk­sissa Hel­sin­gissä, Espoossa, Kau­niai­sissa ja Van­taalla sekä tar­vit­taessa myös muualla Uudellamaalla. 

Kalmasiivous voidaan aloittaa heti kun siihen on saatu lupa viranomaisilta

Kal­ma­siivous tehdään asuntoon sen jälkeen, kun vainaja on siir­retty ja viran­omaiset ovat antaneet luvan sii­vouksen toteut­ta­miseen. Mitä nopeammin kal­ma­siivous päästään aloit­tamaan, sen pie­nem­miksi jäävät yleensä myös vahingot. Kal­ma­sii­vouksen tavoit­teena on palauttaa asunto sel­laiseen kuntoon, että omaiset voivat tulla pai­kalle tai koh­teessa voidaan aloittaa esi­mer­kiksi remontti. 

Kalmasiivouksen laajuuden tarve vaihtelee kohteesta riippuen

Arvioimme sii­vous­tarpeen aina kohteen vaa­ti­musten ja tilaajan toi­veiden mukai­sesti ja puh­dis­tamme asunnon huo­lel­li­sesti. Eri­kois­sii­vouk­sessa otamme huo­mioon myös mik­robien aiheut­tamat terveys- ja haju­haitat. Kal­ma­sii­voukseen voidaan sisäl­lyttää kohteen mukaan tilojen raivaus, desin­fiointi, hajun­poisto sekä vau­rioi­tu­neiden mate­ri­aalien ja irtainten hävittäminen. 

Hajunpoisto kalma-asunnossa

Kal­ma­sii­vouksen yhtey­dessä voidaan tehdä hajun­poisto esi­mer­kiksi otso­noinnin avulla. Mene­telmän avulla pint­tynyt haju saadaan pois kiin­teistön ja irtai­miston pin­noilta. Toi­sinaan haju on kui­tenkin saat­tanut päästä pintaa syvem­mälle, esi­mer­kiksi silloin, jos kal­ma­sii­vousta ei ole päästy tekemään ajoissa. Täl­lai­sissa tapauk­sissa perus­teel­lisen puh­dis­tuksen ja otso­noinnin lisäksi jou­dutaan myös pur­kamaan raken­teita, jotta haju­haitat saadaan kokonaan poistettua. 

TAF-Clean siivoaa kalma-asunnot nopeasti ja tahdikkaasti

Ota yhteyttä ja kysy lisää