Ylläpidä liukuportaiden kuntoa säännöllisellä puhdistuksella

Liukuportaiden puhdistus pääkaupunkiseudulla sekä muualla Uudellamaalla

Liukuportaiden puhtaus vaikuttaa asiakkaiden viihtyvyyteen ja portaiden toimintaan

Kaup­pa­kes­kusten, lii­ke­ti­lojen ja muiden jul­kisten tilojen liu­ku­portaat ovat päi­vittäin kovassa käy­tössä. Niihin kertyy nopeasti hiekkaa, pölyä ja muuta likaa, jotka voivat hei­kentää por­taiden kuntoa. Sii­vot­tomat ja toi­mi­mat­tomat liu­ku­portaat vai­kut­tavat myös asiak­kaiden viih­ty­vyyteen, ja siksi por­taiden puh­tau­desta tulisi huo­lehtia säännöllisesti. 

Liukuportaiden puhdistus Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa sekä muu Uusimaa 

TAF-Clean on liu­ku­por­taiden puh­dis­tukseen ja pesuun eri­kois­tunut yritys. Puh­dis­tamme kaup­pa­kes­kusten ja muiden tilojen liu­ku­portaat ammat­ti­tai­toi­sesti, tehok­kaasti ja tur­val­li­sesti. Pal­ve­lemme asiak­kai­tamme Hel­sin­gissä, Espoossa, Kau­niai­sissa ja Van­taalla sekä tar­vit­taessa myös muualla Uudellamaalla. 

Tehokas ja turvallinen liukuportaiden puhdistus

Sään­nöl­linen puh­dis­ta­minen on edel­lytys liu­ku­por­taiden toi­min­nalle ja tur­val­li­suu­delle. Kun liu­ku­portaat puh­dis­tetaan tasaisin väliajoin perus­teel­li­semmin, ne säi­lyvät ehjinä ja toi­min­ta­var­moina pidempään. TAF-Clea­nilla liu­ku­por­taiden puh­dis­tukseen sisältyy kaikkien pin­tojen huo­lel­linen puh­distus askel­mista kai­teisiin ja käsijohteisiin. 

Ulko- ja sisätiloissa olevien liukuportaiden pesu

Liu­ku­por­taiden puh­dis­tusväli mää­rittyy aina kohteen ja käyt­tö­asteen mukaan. Ulkona juna-ase­malla sijait­sevat liu­ku­portaat likaan­tuvat luon­nol­li­sesti sisä­ti­loissa sijait­sevia rul­la­por­taita nopeammin. Vilk­kaassa kaup­pa­kes­kuk­sessa sijait­sevat liu­ku­portaat on niin ikään puh­dis­tettava useammin kuin vähem­mälle käy­tölle jäävät portaat. Me TAF-Clea­nilla puh­dis­tamme liu­ku­portaat tarpeen mukaan joko ker­ta­käyntinä tai sopi­muksen mukaan sään­nöl­lisin väliajoin. 

TAF-Clean puhdistaa liukuportaat tehokkaasti ja hellävaraisesti

Ota yhteyttä ja kysy lisää