Yläpölyjen säännöllinen puhdistus   parantaa sisäilman laatua 

Yläpölyjen poisto taloyhtiöissä, liiketiloissa ja toimistoissa

Toimistot, liiketilat ja muut toimitilat pölyttömiksi pääkaupunkiseudulla

Ylä­pö­lyjen poisto on olen­nainen osa niin talo­yhtiön kuin yri­tysten yhteisten tilojen siis­teyden ja puh­tauden yllä­pi­tä­mistä. Ylä­pö­lyjen puh­distus ei kui­tenkaan kuulu nor­maaliin yllä­pi­to­sii­voukseen esi­mer­kiksi toi­mis­toissa tai myy­mä­löissä ja siksi se tuppaa usein unoh­tumaan kokonaan. TAF-Clean puh­distaa ylä­pölyt nopeasti ja tehok­kaasti Hel­sin­gissä, Espoossa, Kau­niai­sissa ja Van­taalla sekä tar­vit­taessa muualla Uudellamaalla. 

Yläpölyjen poisto on tärkeä osa siivousta

Yläpöly on kor­keille pin­noille, kuten esi­mer­kiksi kat­to­va­lai­sinten, kor­keiden kaappien ja hyl­lyjen sekä ilmas­toin­ti­putkien päälle ker­ty­nyttä pölyä. Vai­keasti puh­dis­tet­ta­ville pin­noille ker­tyvät ylä­pölyt puh­dis­tetaan usein aivan liian harvoin tai pahim­massa tapauk­sessa unoh­detaan puh­distaa kokonaan. Vaikka ylä­pölyt eivät olekaan näky­villä, ne vai­kut­tavat mer­kit­tä­västi ympä­ristön viih­tyi­syyteen, tur­val­li­suuteen ja terveellisyyteen. 

Yläpölyt tulisi kohteesta riippuen puhdistaa vähintään kerran vuodessa

Ylä­pölyn poisto tulisi suo­rittaa koh­teesta ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sesta riippuen vähintään kerran vuo­dessa. Koh­teissa, joissa pölyä kertyy muu­tenkin taval­lista nopeammin, tulisi myös ylä­pölyt puh­distaa useammin. Esi­mer­kiksi vaa­te­kau­poissa ja muissa koh­teissa, joissa käsi­tellään eri­laisia teks­tiilejä, pölyä pääsee ker­tymään nopeasti ja täl­lai­sissa koh­teissa ylä­pö­lyjen puh­distus oli­sikin hyvä teettää useammin kuin kerran vuodessa. 

Yläpölyt vaikuttavat sisäilman laatuun ja paloturvallisuuteen

Ylä­pölyn ker­ty­minen vai­kuttaa sisäilman laatuun ja siksi se onkin myös ter­veys­riski. Pöly voi aiheuttaa eri­laisia aller­gisia oireita ja vai­kuttaa tällä tavoin huo­mat­ta­vasti tiloissa oles­ke­levien viih­ty­vyyteen ja hyvin­vointiin. Säh­kö­lait­teiden ja joh­tojen päälle ker­tynyt pöly on myös mer­kittävä paloturvallisuusriski. 

Yläpölyjen puhdistus turvallisesti ja nopeasti kaikkiin kohteisiin

Me TAF-Clea­nilla puh­dis­tamme ylä­pölyt ammat­ti­tai­dolla kai­ken­lai­sista koh­teista. Koh­tei­tamme ovat lai­dasta laitaan eri­laiset toi­mistot, myy­mälät ja muut lii­ke­tilat, tuo­tan­to­tilat sekä talo­yh­tiöiden yhteiset tilat. Kohteen kor­keu­desta riippuen ylä­pölyt puh­dis­tetaan joko maasta käsin varren avulla, tik­kaiden avulla tai henkilönostimella. 

Poistamme yläpölyt haastavistakin kohteista nopeasti ja turvallisesti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää