Lattioihin pinttynyt lika ja painaumat voidaan poistaa kevyesti hiomalla

Lattian kevythionta pääkaupunkiseudulla sekä muualla Uudellamaalla

Lattiapintojen puhdistaminen ja uudistaminen kevyellä hionnalla

TAF-Cleanin kevyt­hionta on erin­omainen mene­telmä jul­kisten tilojen, toi­mis­tojen ja muiden toi­mi­ti­lojen lat­tia­pin­tojen puh­dis­tukseen. Tehokas mutta hel­lä­va­rainen kevyt­hionta poistaa pin­ta­naarmut, irtai­mis­tosta aiheu­tuneet jäljet sekä pint­tyneen lian nopeasti. Kevyt­hionta voidaan toteuttaa myös ilman nes­tettä, jolloin ei tar­vitse odottaa kui­vu­mi­saikoja tai pelätä liukastumisriskiä. 

Lattioihin pinttynyt lika pois

Vanha ja pint­tynyt lat­tia­pinta voidaan kevyt­hionnan ansiosta rai­kastaa nopeasti ja kus­tan­nus­te­hok­kaasti. Mene­telmän avulla voidaan lisätä vanhan lattian käyt­töikää huo­mat­ta­vasti ja välttää kallis ja mittava lat­tia­re­montti. Kevyt­hionta voidaan tehdä useim­mille lat­tia­ma­te­ri­aa­lille, ja moni­käyt­töi­syy­tensä ansiosta se sovel­tuukin erin­omai­sesti eri­laisiin tiloihin ja käyt­tö­tar­koi­tuksiin. Kevyesti hiottu, puhdas lat­tia­pinta vai­kuttaa koko tilan ylei­sil­meeseen ja on helppo pitää puh­taana myös jatkossa. 

Naarmuuntuneen lattian kevythionta

Kevyt­hion­nalla voidaan pint­tyneen lian lisäksi poistaa myös lattian pin­ta­ker­rokseen muo­dos­tu­neista kulumia, naarmuja ja pai­naumia. Tyy­pil­lisiä koh­tei­tamme ovatkin esi­mer­kiksi toi­misto- ja myy­mä­lä­tilat, joissa van­hojen myy­mä­lä­hyl­lyjen tai pai­navien toi­mis­to­ka­lus­teiden alta pal­jastuu naar­muun­tunut lattia. Kevyt­hion­nalla lattian ilmettä voidaan parantaa nopeasti ja kustannustehokkaasti. 

TAF-Clean puhdistaa lattian pinttyneet liat ja naarmut tehokkaasti

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää