Ylläpidä yhteisten tilojen viihtyisyyttä ja ennaltaehkäise kulumista säännöllisellä kunnossapidolla

Peruspesut ja vahaus taloyhtiöille, yrityksille ja julkisiin tiloihin
Helsinki, espoo, vantaa & koko uusimaa

Huolehdi rappukäytävien ja lattioiden peruspesusta vähintään kerran vuodessa 

Perus­pesut ja vahaukset auttaa yllä­pi­tämään talo­yhtiön rap­pu­käy­tävien, lii­ke­ti­lojen, toi­mis­tojen sekä aula­ti­lojen ja muiden jul­kisten tilojen kuntoa ja viih­tyi­syyttä. Sään­nöl­li­sesti huol­letut lattiat, por­ras­käy­tävät ja por­taikot kes­tävät paremmin kulu­tusta, ja niiden puh­taa­napito perus­pe­sujen välillä on hel­pompaa. TAF-Clea­nilta tilaat kor­kea­laa­tuisen perus­pesun ja vahauksen kil­pai­lu­ky­kyiseen hintaan Hel­sin­gissä, Espoossa, Kau­niai­sissa ja Van­taalla sekä muualla Uudellamaalla.

Peruspakettiin sisältyy lattioiden ja askelmien pesu sekä lattian vahaus

Lat­tioiden perus­pesut ja vahaukset ovat olen­nainen osa kiin­teistön kun­nos­sa­pitoa. Peruspesu tulisi teettää koh­teesta riippuen vähintään 1–2 kertaa vuo­dessa. Ammat­ti­tai­dolla toteu­tetut perus­pesut ja vahaukset ennal­taeh­käisee pint­ty­neemmän lian syn­ty­mistä sekä lat­tioiden naar­muun­tu­mista. Yllä­pi­to­siivous hel­pottuu ja lat­tia­pinnat säi­lyvät kau­niina ja ehjinä pidempään. TAF-Clea­nilla perus­pa­kettiin sisältyy aina sekä lat­tioiden että askelmien pesu, vanhan vahan poisto sekä uudel­leen­vahaus. Teemme perus­pesuja Hel­sin­gissä, Espoossa, Van­taalla ja muualla Uudenmaan alueella. 

Lisäpalveluina ikkunanpesu, yläpölyjen puhdistus ja seinäpintojen pesu

Lat­tia­pin­tojen perus­pesun lisäksi myös muut pinnat kai­paavat tasaisin väliajoin perus­teel­li­sempaa puh­dis­tusta. Likaa ja pölyä kertyy myös paik­koihin, joissa emme sitä vält­tä­mättä näe, vaikka se vai­kuttaa yleiseen viih­ty­vyyteen. Esi­mer­kiksi kat­to­va­lai­sinten pin­noille ja ilman­vaih­to­vent­tii­leihin kertyvä pöly vai­kuttaa sisäilman laatuun. Perus­pesun ja vahauksen lisäksi tar­joam­mekin myös kat­tavat lisä­pal­velut, jotka rää­tä­löidään tilaajan toi­veiden mukaan. Lat­tioiden perus­pesun yhtey­dessä voimme halu­tessasi pestä myös seinät ja ikkunat sekä poistaa pin­noille ker­tyneet ylä­pölyt. Lat­tioiden perus­pesut, vahaukset ja muut pal­velut saa­ta­villa Hel­singin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös muualla Uudellamaalla. 

Kiinnostuitko palveluistamme?

Tilaa ammat­ti­tai­toinen peruspesu ja vahaus taloyhtiöön,toimistoon tai jul­kisiin tiloihin.